A k t y w n a   e l e k t r o d a   o s t r z o w a
                           J O 9 6 / 2 / L

      Przyrząd stanowi element zespołu przeznaczonego do aktywnej neutralizacji nadmiarowych ładunków elektrostatycznych, powstających na przetwarzanych materiałach.
      Przeznaczony jest do współpracy z zasilaczem wysokiego napięcia TZWN-05.
Po podaniu wysokiego napięcia, w pobliżu szpilek elektrody powstaje silne pole elektryczne. Powoduje ono intensywną jonizację cząsteczek powietrza (rozpad na jony dodatnie i ujemne). Pod wpływem działania sił elektrostatycznych naelektryzowany materiał, znajdujący się w pobliżu elektrody, przyciąga odpowiednie (przeciwnego znaku) jony, co powoduje neutralizację jego ładunku.

                  elektroda dejonizatora ładunków elektrostatycznych - szkic

Elektrody wykonywane są na indywidualne zamówienie.
Dostępny zakres długości czynnych elektrody to 100mm - 1900mm.

Sposób zamawiania:
           Elektroda ostrzowa JO96/2/L
                                                         JO96 - model
                                                         /2     - dwa zaciski przyłączeniowe
                                                         /L      - długość użyteczna elektrody [mm]

Uwaga!
Całkowita długość elektrody po zmontowaniu przyłączy jest większa od długości użytecznej o około 85mm.

      Do jednego zasilacza TZWN-05 mogą być przyłączone elektrody JO96/x/L o łącznej długości użytecznej nie przekraczającej 2600mm (przewód WN nie dłuższy niż 1.5m).
      Elektrody JO96/2/L wyposażone są w zaciski przyłączeniowe wysokiego napięcia na obu końcach i umożliwiają kaskadowe łączenie elektrod, "jedna za drugą". Oznacza to, że do zasilacza TZWN-05 można bezpośrednio przyłączyć dwa szeregi elektrod JO96/2/L, kończąc je elektrodami JO96/1/L. Elektrody z jednym zaciskiem stosuje się wtedy jako końcowe w łańcuchu.

    kaskadowe podłączenie elektrod JO96/2/L do zasilacza TZWN-05

Montaż
      Przy neutralizacji materiałów nieciągłych (tkaniny, przędza, włókna...) można stosować jedną elektrodę. Dla materiałów litych (folia, papier powlekany ...) zaleca się użycie dwóch elektrod umieszczonych po obu stronach wstęgi. W takim przypadku płaszczyzny symetrii elektrod należy rozsunąć o min. 50mm. Dla zapewnienia maksymalnej skuteczności działania, w odległości przynajmniej 50mm od elektrody nie powinny znajdować się żadne metalowe elementy.

  instalacja elektrod dejonizatora ładunków

Montaż
      Elektroda powinna być montowana w odległości 3-20mm od przesuwającego się materiału (zazwyczaj około 5mm). Elektrodę neutralizatora umieszcza się bezpośrednio przed miejscem, w którym pożądane jest pozbycie się ładunku elektrostatycznego.

Uwaga!
Wskutek działania wielu różnych czynników (tarcie, docisk, temperatura...) ładunek elektrostatyczny może zostać ponownie wygenerowany i nagromadzić się na materiale!

Dane znamionowe

 • typ ................................................................... JO96/2/L
 • element współpracujący .......................................... zasilacz TZWN-05
 • napięcie zasilania .................................................. 7kVac, 1,2kHz
 • długość pojedynczej elektrody................................... 100 - 1900 mm
 • max. łączna długość użyteczna elektrod ........................ 2600 mm
 • zalecana łączna długość użyteczna elektrod .................... < 2000 mm
 • zakres pracy ......................................................... 3 - 20 mm
 • praca ................................................................. ciągła
 • max. ilość elektrod do jednego zasilacza ....................... bez limitu
 • wymiary: szer. x wys. x dług. ..................................... 23 x 23 x (L+85) mm
 • masa ................................................................... 0,65 kg/m

  elektroda neutralizatora ładunków elektrostatycznych   listwa antystatyczna   elektroda JO96/2/L do usuwania ładunków elektrostatycznych   elektroda dejonizatora ładunków elektrostatycznych
                  izolatory elektrod neutralizatora ładunków elektrostatycznych   dejonizacja ładunków elektrostatycznych   usuwanie elektryczności statycznej

      Poprawność pracy elektrody można skontrolować zbliżając do jej szpilek lampkę neonową umocowaną na izolacyjnym pręcie. Pole elektryczne wokół igieł powinno spowodować zaświecenie się lampki. W zaciemnionym pomieszczeniu powinny być widoczne istniejące na końcach igieł ulotowe wyładowania niezupełne (niebieskie ogniki).

                pole elektryczne elektrody neutralizatora      wyładowanie ulotowe elektrody dejonizatora      ulot i pole igieł elektrody dejonizatora

Filed under Pliki do pobrania

                  Elektroda JO96/2/L - instrukcja użytkownika

                  Elektroda JO96/2/L - rysunek

                  Dejonizator ostrzowy - instrukcja użytkownika

                                                                                                                       Do góry

          

© 1993-2021 by Miziak                                                                                                                                                         www.miziak.zgierz.eu