A k t y w n a   e l e k t r o d a   o s t r z o w a
                           J O 9 6 / 1 / L

      Przyrząd stanowi element zespołu przeznaczonego do aktywnej neutralizacji nadmiarowych ładunków elektrostatycznych, powstających na przetwarzanych materiałach.
      Przeznaczony jest do współpracy z zasilaczem wysokiego napięcia TZWN-05.
Po podaniu wysokiego napięcia, w pobliżu szpilek elektrody powstaje silne pole elektryczne. Powoduje ono intensywną jonizację cząsteczek powietrza (rozpad na jony dodatnie i ujemne). Pod wpływem działania sił elektrostatycznych naelektryzowany materiał, znajdujący się w pobliżu elektrody, przyciąga odpowiednie (przeciwnego znaku) jony, co powoduje neutralizację jego ładunku.

                         elektroda neutralizatora ładunków elektrostatycznych - szkic

Elektrody wykonywane są na indywidualne zamówienie.
Dostępny zakres długości czynnych elektrod to 100mm - 1900mm.

Sposób zamawiania:
           Elektroda ostrzowa JO96/1/L
                                                         JO96 - model
                                                         /1     - jeden zacisk przyłączeniowy
                                                         /L      - długość użyteczna elektrody [mm]

Uwaga!
Całkowita długość elektrody po zmontowaniu przyłącza jest większa od długości użytecznej o około 50mm!

      Do jednego zasilacza TZWN-05 mogą być przyłączone elektrody JO96/1/L o łącznej długości użytecznej nie przekraczającej 2600mm (przy przewodzie WN nie dłuższym niż 1,5m).
      Elektroda JO96/1/L wyposażona jest w pojedynczy zacisk przyłączenia wysokiego napięcia. Oznacza to, że do zasilacza TZWN-05 można bezpośrednio przyłączyć co najwyżej dwie elektrody JO96/1/L. Jeżeli wymagana jest większa ilość elektrod, to należy zastosować elektrody przejściowe JO96/2/L.

podłączenie elektrod JO96/1/L do zasilacza TZWN-05

      Przy neutralizacji materiałów nieciągłych (tkaniny, przędza, włókna...) można stosować jedną elektrodę. Dla materiałów litych (folia, papier powlekany ...) zaleca się użycie dwóch elektrod umieszczonych po obu stronach wstęgi. W takim przypadku płaszczyzny symetrii elektrod należy rozsunąć o min. 50mm. Dla zapewnienia maksymalnej skuteczności działania, w odległości przynajmniej 50mm od elektrody nie powinny znajdować się żadne metalowe elementy elementy.

  montaż elektrod neutralizatora ładunków

      Elektroda powinna być montowana w odległości 3-20mm od przesuwającego się materiału (zazwyczaj około 5mm).
Elektrodę neutralizatora umieszcza się bezpośrednio przed miejscem, w którym pożądane jest pozbycie się ładunku elektrostatycznego.

Uwaga!
Wskutek działania wielu różnych czynników (tarcie, docisk, temperatura...) ładunek elektrostatyczny może zostać ponownie wygenerowany i nagromadzić się na materiale!


Dane znamionowe

 • typ ................................................................... JO96/1/L
 • element współpracujący .......................................... zasilacz TZWN-05
 • napięcie zasilania .................................................. 7kVac, 1,2kHz
 • długość pojedynczej elektrody................................... 100 - 1900 mm
 • max. łączna długość użyteczna elektrod ........................ 2600 mm
 • zalecana łączna długość użyteczna elektrod .................... < 2000 mm
 • odległość montażu .................................................. 3 - 20 mm
 • max. ilość elektrod do jednego zasilacza ....................... 2
 • praca ................................................................. ciągła
 • wymiary: szer. x wys. x dług. ..................................... 23 x 23 x (L+50) mm
 • masa ................................................................... 0,65 kg/m
  elektroda neutralizatora ładunków elektrostatycznych   listwa antystatyczna   elektroda JO96/1/L do usuwania ładunków elektrostatycznych   elektroda dejonizatora ładunków elektrostatycznych
                  izolator elektrody dejonizatora ładunków elektrostatycznych   eliminacja ładunków elektrostatycznych   usuwanie elektryczności statycznej

      Poprawność pracy elektrody można skontrolować zbliżając do jej szpilek lampkę neonową umocowaną na izolacyjnym pręcie. Pole elektryczne wokół igieł powinno spowodować zaświecenie się lampki. W zaciemnionym pomieszczeniu powinny być widoczne istniejące na końcach igieł ulotowe wyładowania niezupełne (niebieskie ogniki).

                pole elektryczne elektrody dejonizatora      wyładowanie ulotowe elektrody neutralizatora      ulot i pole igieł elektrody neutralizatora

Filed under Pliki do pobrania

                  Elektroda JO96/1/L - instrukcja użytkownika

                  Elektroda JO96/1/L - rysunek

                  Dejonizator ostrzowy - instrukcja użytkownika

                                                                                                                       Do góry

          

© 1993-2021 by Miziak                                                                                                                                                         www.miziak.zgierz.eu